Валидация органы

Климаттың жаһандық өзгеруінің жалпы қаупі дүниежүзілік қоғамдастықты 1990 жылдары климаттың өзгеруі жөніндегі БҰҰ негіздемелік конвенциясы шеңберінде және Киото хаттамасында белгіленген жалпы іс-қимылдар қажеттілігін түсінуге әкелді. Көмірқышқыл газы (СО2), метан (CH4), азот тотығы (N2O), гидрофторуглерод (рас), перфторуглерод (зас), күкірт гексафториді (SF6). Антропогендік шығу тегі парникті газдар (адам қызметінің нәтижесінде пайда болған) біздің планетамыздың бетінен бейнеленген инфрақызыл сәулелерді сіңіру арқылы температураның жоғарылауын туындатады деп саналады. Біздің республика климаттың өзгеруін болдырмаудың жаһандық саясатына белсенді қатысады. Қазақстан парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша халықаралық қоғамдастық алдында ерікті міндеттемелер қабылдады, енді алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін республика әлемнің жоғары дамыған елдерінің халықаралық тәжірибесін белсенді түрде енгізуде.      

Comments are closed